Söderströms och Schildts styrelser föreslår fusion

Datum: 
3.10.2011

Schildts  och Söderströms styrelser föreslår fusion

Styrelserna i Söderströms och Schildts har beslutat föreslå att de två förlagen fusioneras i början av nästa år.

– Båda förlagen går med förlust. Med tanke på de utmaningar som branschen står inför är det nu rätt tid att stärka den finlandssvenska förlagsverksamheten genom att slå ihop resurserna. En fusion möjliggör att vi också i framtiden har en mångfald i utgivning av svenskspråkig lyrik, prosa och faktalitteratur i Finland, säger Stig–Björn Nyberg, ordförande i Schildts styrelse.

Kaj–Gustaf Bergh, ordförande i Söderströms styrelse, ser samgången som en möjlighet att stärka den finlandssvenska kulturen och därmed bibehålla tvåspråkigheten livskraftig i Finland:

–Vi kan skapa synergier som stärker förlagens viktiga kärnverksamhet: att trygga att de finlandssvenska skolorna får minst lika goda läromedel som de finska, och att kunna erbjuda finlandssvenska författare de bästa redaktörsresurserna, säger Bergh.

–Det finns också stora synergieffekter att dra nytta av inom administration och IT, som kommer att sänka kostnaderna och ge oss möjlighet att skapa en sund ekonomi för denna kärnverksamhet, säger Barbro Teir, vd vid Söderströms. Hon föreslås bli vd för det fusionerade bolaget.

Arbetet med att integrera företagen inleds efter att respektive företags bolagsstämma har godkänt fusionen, vilket kan ske i mitten av november. Fram till dess arbetar båda bolagen helt separat.

Om fusionen godkänns av bolagsstämmorna kommer personalen vid de båda bolagen att flytta ihop så fort det är möjligt, ta i bruk brandet Schildts & Söderströms och börja harmonisera verksamheten så, att man tar det bästa från båda organisationerna och jobbar vidare med det. Juridiskt kan det fusionerade bolaget grundas tidigast i februari 2012.

– För våra författare och andra medarbetare innebär fusionen en förbättring såtillvida, att vi i en större organisation har möjlighet att specialisera oss mera. Redaktörerna, som alla fortsätter jobba med sina nuvarande författare och projekt, kan koncentrera sig på innehållet, medan administrationen överförs på andra i personalen, säger Teir.

Alla anställda kommer att övergå som gamla arbetstagare i det sammanslagna bolaget. Mari Koli (litterär chef och vice vd på Schildts) föreslås bli vice vd i Schildts & Söderströms. Integrationsarbetet leds av en koncernledningsgrupp där också Marianne Peltomaa (läromedel), Nils Saramo (IT och digital produktion), Jarl Nyström (ekonomi) samt Jukka Vahtola (Edukustannus) ingår. Schildts vd Johan Johnson avgår efter nästan 20 år på sin post med pension, vi tackar för hans insatser för den finlandssvenska förlagsverksamheten.

Schildts förlag hade 2010 en omsättning på 3,6 miljoner euro och personalen uppgick till 27 personer. Förlaget ger ut allmänlitteratur också på finska. Söderströms förlag hade ifjol en omsättning på 2,8 miljoner euro och en personalstyrka på 20 personer. I våras grundade förlaget dotterbolaget Edukustannus, som 2013 börjar sälja finska läromedel.

För mera information vänligen kontakta:

Mari Koli, Schildts Förlags Ab

mari.koli@schildts.fi
Telefon: +358 45 657 9808
www.schildts.fi
Postadress: Georgsgatan 18 B, 00120 Helsingfors

 
Stig-Björn Nyberg, Schildts Förlags styrelseordförande
stig-bjorn.nyberg@elisanet.fi
Telefon +358 50 388 9625